ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17741 นายปนัตถ์ วัลเปรียงเถาว์ ม.6/8
2 17743 นายพงศกร สัตพลี ม.6/8
3 17750 นายภัทรชนน เป็นนวล ม.6/8
4 17874 นายประกฤษ จูประโคน ม.6/8
5 17903 นายพงศ์สุภา แก้วกำกง ม.6/8
6 17907 นายพีรวิชญ์ บุตรสืบสาย ม.6/8
7 18039 นายพีรพงษ์ โพธิ์คะนะ ม.6/8
8 20053 เด็กหญิงกฤษกร โม้ทองศรี ม.3/8
9 20055 เด็กหญิงเกศสิริ ม่วงรักษ์ ม.3/8
10 20060 เด็กหญิงนิรัญญา จงมุม ม.3/8
11 20067 เด็กหญิงพิมพร ศิริสวัสดิ์ ม.3/8
12 20271 นายพงศกร ปาลบุตร ม.6/8
13 20272 นายภัทรกร สุนทรรักษ์ ม.6/8
14 20273 นายภูชิต โพนทอง ม.6/8
15 20277 นางสาวภัทรวรรณ ประนางรอง ม.6/8
16 20278 นางสาวมนัสนันท์ ชะนอมรัมย์ ม.6/8
17 20279 นางสาวยุพารัตน์ แก้วคูนอก ม.6/8
18 20281 นางสาววรรณพร คำปุย ม.6/8
19 20282 นางสาววินิธา ทองด้วง ม.6/8
20 20283 นางสาวศศิวิมล จะโรจน์รัมย์ ม.6/8
21 20284 นางสาวสมฤดี ถวิลรัมย์ ม.6/8
22 20673 เด็กชายภูวดล กล้าจงยิ่ง ม.2/8
23 20680 เด็กชายอภิชา คิดรัมย์ ม.2/8
24 20681 เด็กชายอัศนัย ทิพย์ทอง ม.2/8
25 20683 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วุ่นคง ม.2/8
26 20688 เด็กหญิงณัฐณิชา มาพิทักษ์ ม.2/8
27 20694 เด็กหญิงนฐพร ทองชุมแสง ม.2/8
28 20704 เด็กหญิงสุจิตา วิเศษสัย ม.2/8
29 20711 เด็กหญิงอิสริยาพร กล้าหาญ ม.2/8
30 20973 เด็กหญิงวริสรา ชูจันทร์ ม.3/8