ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20293 นางสาวสุพรรษา เชื้อนางรอง ม.6/9
2 20308 นางสาวพิมพ์พิชชา สาวิมาตย์ ม.6/9
3 20366 เด็กชายคณิน ศรีโคตร ม.2/1
4 20378 เด็กชายทัชชกร ธนภูริกุลธร ม.2/1
5 20391 เด็กชายศรายุธ คุยกลาง ม.2/1
6 20395 เด็กชายอนุพงษ์ กางทอง ม.2/1
7 20637 เด็กชายอนุวัฒน์ เป็นนวล ม.2/7
8 20640 เด็กชายอภิรุจ อ่อนทองหลาง ม.2/7
9 20641 เด็กชายอรรถเศรษฐ์ นิลชัย ม.2/7
10 20643 เด็กชายอัครพล พรมกูล ม.2/7
11 20644 เด็กชายอัครพล ส่งแสง ม.2/7
12 20645 เด็กชายอาทิตย์ สาแก้ว ม.2/7
13 21613 เด็กชายธนพร โนมายา ม.2/7