ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17736 นายธีรภัทร รสน้ำ ม.6/7
2 17779 นายจิรายุ จันทร์ศิริสุข ม.6/6
3 17792 นางสาวกัญญารัตน์ พรมโสฬส ม.6/6
4 17808 นางสาวจิรฐา สุพรรณสาย ม.6/6
5 17812 นายชานนท์ วงษ์มัน ม.6/6
6 17905 นายพัชรพล โสมกุล ม.6/6
7 18028 นายเกียรติศักดิ์ เพชรประโคน ม.6/6
8 18589 นางสาวปิยวรรณ พลดงนอก ม.5/3
9 18641 นางสาววาสนา บุญแก้ว ม.5/3
10 18646 นางสาวศิรามาศ บันฑิตย์ ม.5/3
11 18997 นางสาวกุลจิรา รุ่งเรือง ม.6/6
12 19023 นายเจษฎา ราศรีประโคน ม.6/6
13 20238 นายกฤตเมธ ดำรงเชื้อ ม.6/6
14 20242 นายจักรวาล พิลาลี ม.6/6
15 20249 นางสาวฉันหทัย มั่งนางรอง ม.6/6
16 20250 นางสาวชลธิชา มีสันเทียะ ม.6/6
17 20251 นางสาวณัฐณิชา พันทอง ม.6/6
18 20252 นางสาวณัฐมน เขยนอก ม.6/6
19 21380 เด็กหญิงภัทรลดา พันธุ์สุโพธิ์ ม.1/9
20 21621 นายสนธยา เจริญพันธ์ ม.6/6