ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17778 นายจิรเมธ แก้วประเสริฐ ม.6/7
2 17783 เด็กชายโจอี้ ริสลีย์ ม.6/7
3 17823 นายทักษิณ สังขระ ม.6/7
4 17829 นายธนพล นนตะพันธ์ ม.6/7
5 17856 นายธนวัฒน์ วงศ์ษา ม.6/7
6 17888 นางสาวปนัดดา สอนสำโรง ม.6/7
7 17897 นางสาวพรทิวา ฤทธิ์พันธุ์ม่วง ม.6/7
8 17925 นางสาวพิชชาพร โพธิ์หนองใฮ ม.6/7
9 18314 นายทนงศักดิ์ มูลภาที ม.6/7
10 18319 นางสาวปาริฉัตร กัลยานาม ม.6/7
11 18971 นายปฐมอโศก ประสมพืช ม.6/7
12 20255 นายธนชัย สุทธิสุข ม.6/7
13 20260 นายนัทธพงศ์ มีเขมา ม.6/7
14 20261 นายนันทพล สติมั่น ม.6/7
15 20262 นายนันทภพ โพธิ์เงิน ม.6/7
16 20264 นางสาวนลินี ศรีนางรอง ม.6/7
17 20266 นางสาวพนิดา พิศดูพันธ์ ม.6/7
18 20267 นางสาวพรทิวา ถนอมมิตร ม.6/7
19 20268 นางสาวพัชราภรณ์ เจนการศึก ม.6/7
20 20355 นางสาวนวพรรษ ทัดแก้ว ม.6/7
21 20358 นายธนกฤต เติมกระโทก ม.6/7
22 20995 นางสาวอภิชญา ป้อมรักษา ม.6/7