ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17967 นางสาววัชราพร แสงนาค ม.6/10
2 17975 นางสาวศิริพร กลิ่นนาค ม.6/10
3 17988 นายศุภสัณฑ์ บุญลือ ม.6/9
4 17990 นายสุทธิพงษ์ กลางนอก ม.6/9
5 18016 นางสาวอภูรินทร์ เวียดไธสง ม.6/9
6 18018 นางสาวอรทัย ไชยบัว ม.6/9
7 18105 นางสาวสุภจิรา อ่องกลิ่น ม.6/10
8 19695 นายศิวกร ทาสีทอง ม.6/10
9 20294 นางสาวสุรัสวดี ภาคอารีย์ ม.6/9
10 20295 นางสาวหงษ์สกุล อ่อนวาที ม.6/9
11 20311 นางสาวสุทธิดา ชาเหลา ม.6/9
12 20331 นายนันทวัฒน์ นิสีดา ม.6/2
13 21037 เด็กหญิงจารุพิชญา แก้วสิงห์ ม.1/1
14 21060 เด็กหญิงสุภาพร นุมขุนทด ม.1/1