ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17790 นางสาวกัญญาณัฐ สังวาลย์ ม.6/4
2 17798 นางสาวกัลยาณี ผาสีดา ม.6/4
3 17813 นายฐิติพงศ์ เกิดนารี ม.6/10
4 17891 นางสาวประภาศิริ พรมโสฬส ม.6/10
5 17923 นางสาวพฤกษาชล พาหอม ม.6/4
6 17961 นางสาววนิสา ยะมูลณี ม.6/4
7 17968 นางสาววันวิดา กว้างพิมาย ม.6/4
8 17995 นายเสฏฐวิชญ์ ใสสดศรี ม.6/4
9 18010 นางสาวสุนิษา พรหมงาม ม.6/4
10 18021 นางสาวอัญชิสา ศรีศักดิ์ ม.6/4
11 18970 นางสาวศิริลักษณ์ แสนสวาสดิ์ ม.6/4
12 20234 นางสาวปาลิตา ดีราชรัมย์ ม.6/4
13 20236 นางสาววนิดา ฤทธิ์ระสาย ม.6/4
14 20297 นายพีรพล สาวรัมย์ ม.6/10
15 20301 นางสาวจิตตรา ดัดตนรัมย์ ม.6/10
16 20303 นางสาวนิภาพร เจริญรัมย์ ม.6/10
17 20305 นางสาวศิริประภา สมมา ม.6/10
18 20349 นางสาวลัดดาวัลย์ เศษสุวรรณ์ ม.6/4
19 21243 เด็กหญิงกมลรัตน์ เรืองไพศาล ม.1/6
20 21304 เด็กหญิงนริสรา เหลือสูงเนิน ม.1/7
21 21340 เด็กหญิงปุณยวีย์ เตื่อยตุ่น ม.1/8
22 21355 เด็กชายพงษ์ระพีพัฒน์ มูลกาย ม.1/9
23 21383 เด็กหญิงเมธาวดี วัชระอริยะกุล ม.1/9
24 21401 เด็กชายวินัย พัลวัล ม.1/10
25 21410 เด็กหญิงรุจิกร บุสค์ ม.1/10
26 21416 เด็กหญิงวริยา สร้อยแสง ม.1/10
27 21419 เด็กหญิงศศิกร เพิ่มชีลอง ม.1/10
28 21425 เด็กหญิงสิริธร ดีสันเทียะ ม.1/10
29 21456 เด็กหญิงอภัสรา งามแสง ม.1/11
30 21460 เด็กหญิงอมลวรรณ แก่นมั่น ม.1/11