ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19893 เด็กหญิงบุลจิรา ศรีสุพงษ์ ม.3/4
2 20017 เด็กหญิงสุภชา ลักษณ์พลวงศ์ ม.3/7
3 20020 เด็กหญิงสุวิชาดา จันทร์แดง ม.3/7
4 20023 เด็กหญิงอรวรรณ ที่รัก ม.3/7
5 20028 เด็กหญิงอุไรพร กำพังเทียม ม.3/7
6 20707 เด็กหญิงอรัญญา แก้วนคร ม.2/8
7 21202 เด็กหญิงณัฐดา ศรัตรา ม.1/5
8 21221 เด็กหญิงไอรดา รุ่งพิรุณ ม.1/5
9 21386 เด็กหญิงรมย์นลิน สมหวัง ม.1/9
10 21427 เด็กหญิงสุกานต์ดา สีมา ม.1/10
11 21462 เด็กหญิงอรวรรณ มูลกัน ม.1/11