ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20407 เด็กชายกฤษฎา สุขดาษ ม.1/2
2 20443 เด็กหญิงเกสรา นิระมาน ม.1/2
3 20446 เด็กหญิงจันทกานต์ แกไธสงค์ ม.1/2