ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20361 เด็กชายกรวิชญ์ ชิดรัมย์ ม.1/1
2 20363 เด็กชายก้องภพ มูระคา ม.1/1
3 20364 เด็กชายกันตพงศ์ จีนประโคน ม.1/1
4 20365 เด็กชายกิตติเดช เสมารัมย์ ม.1/1
5 20366 เด็กชายคณิน ศรีโคตร ม.1/1
6 20367 เด็กชายจักริน ช่องวารินทร์ ม.1/1
7 20368 เด็กชายจักรภพ เจริญศรี ม.1/1
8 20371 เด็กชายเจตนิพัทธ์ สว่างวงษ์ ม.1/1
9 20372 เด็กชายชวิศ นาคทองอินทร์ ม.1/1
10 20375 เด็กชายณฐพล กลิ่นผกา ม.1/1
11 20376 เด็กชายดนุพล ผึ่งผาย ม.1/1
12 20377 เด็กชายเตชินท์ โกรัมย์ ม.1/1
13 20382 เด็กชายธีรภัทร พนารินทร์ ม.1/1
14 20384 เด็กชายนพดล จันทร์อยู่จริง ม.1/1
15 20385 เด็กชายนันทกร เหมือนคำ ม.1/1
16 20386 เด็กชายปัณณวิชญ์ หาญวิเศษ ม.1/1
17 20391 เด็กชายศรายุธ คุยกลาง ม.1/1
18 20392 เด็กชายศิวินทรา จันทร์งาม ม.1/1
19 20393 เด็กชายสุทธินัย สวนเกษ ม.1/1
20 20394 เด็กชายสุรศักดิ์ วงษ์ศรี ม.1/1
21 20399 เด็กหญิงน้ำฝน หาสุข ม.1/1
22 20402 เด็กหญิงศศิธร อิติปิ ม.1/1