ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20405 เด็กชายกรกฎ แก้วกลม ม.1/2
2 20408 เด็กชายกฤษณะ กว่างสนิท ม.1/2
3 20410 เด็กชายกันทรากร เอ็มประโคน ม.1/2
4 20411 เด็กชายกิตติ อุกา ม.1/2
5 20412 เด็กชายกิตติกร เดิมทำรัมย์ ม.1/2
6 20413 เด็กชายกิตติพัฒน์ ชัยศรี ม.1/2
7 20414 เด็กชายกิตติศักดิ์ อุดชา ม.1/2
8 20415 เด็กชายกีรติ อุกา ม.1/2
9 20418 เด็กชายคณนาถ เรืองคำ ม.1/2
10 20419 เด็กชายจารุพัฒน์ จิรวัฒน์พณิชย์ ม.1/2
11 20420 เด็กชายชลสิทธิ์ บึงบัว ม.1/2
12 20421 เด็กชายไชยวัฒน์ โล่นารายณ์ ม.1/2
13 20422 เด็กชายไชโย บุญส่ง ม.1/2
14 20423 เด็กชายฐปนวัฒน์ แสงสูงเนิน ม.1/2
15 20424 เด็กชายณฐพล ทองสุขดี ม.1/2
16 20425 เด็กชายณภัทร จันทร์คล้าย ม.1/2
17 20426 เด็กชายณรงค์ชัย ชำนิไกร ม.1/2
18 20427 เด็กหญิงกมลชนก เรืองไพศาล ม.1/2
19 20428 เด็กหญิงกมลพรรณ สิงห์แก้ว ม.1/2
20 20429 เด็กหญิงกมลลักษณ์ กุมรัมย์ ม.1/2
21 20431 เด็กหญิงกรองแก้ว แสงทัพ ม.1/2
22 20434 เด็กหญิงกัญชลิกา ลาดมี ม.1/2
23 20435 เด็กหญิงกัญญาภัค ชินสำโรง ม.1/2
24 20436 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฉียงพิมาย ม.1/2
25 20439 เด็กหญิงกันยกรณ์ ช่างคิด ม.1/2
26 20442 เด็กหญิงเกตน์สินี แสงภักดี ม.1/2
27 20444 เด็กหญิงเขมจิรา นนทะศรี ม.1/2
28 20445 เด็กหญิงคชาภรณ์ โรจน์บุญถึง ม.1/2
29 20447 เด็กหญิงจันทร์ณภา สิงห์อุดม ม.1/2
30 20952 เด็กหญิงบัณฑิตา   เหลืองสุก ม.1/2