ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20450 เด็กชายณัฐชนนท์ ขลิบทอง ม.1/3
2 20451 เด็กชายณัฐชนนท์ โคสีงาม ม.1/3
3 20458 เด็กชายณัฐวัตร อาจประโคน ม.1/3
4 20460 เด็กชายเตชินท์ ทวีกลาง ม.1/3
5 20461 เด็กชายทรงชัย ชื่นพงษา ม.1/3
6 20466 เด็กชายธนกฤต สุขแสวง ม.1/3
7 20467 เด็กชายธนกิตติ์ ฉ่ำโสฬส ม.1/3
8 20468 เด็กชายธนโชติ เพ็ชรนาค ม.1/3
9 20471 เด็กชายธนพล หอมชื่น ม.1/3
10 20472 เด็กหญิงจิณห์จุฑา คำค้อม ม.1/3
11 20473 เด็กหญิงจิตตินี ศรประสิทธิ์ ม.1/3
12 20474 เด็กหญิงช่อผกา สมพงษ์ ม.1/3
13 20475 เด็กหญิงชาลิดา จะริบรัมย์ ม.1/3
14 20477 เด็กหญิงญาณภา สุกรแก้ว ม.1/3
15 20478 เด็กหญิงญาดา สารีวัด ม.1/3
16 20479 เด็กหญิงฐานุรัตน์ สุขประเสริฐ ม.1/3
17 20480 เด็กหญิงฐิตาพร บัวน้ำอ้อม ม.1/3
18 20481 เด็กหญิงฐิตาพร อินทร์นอก ม.1/3
19 20482 เด็กหญิงฐิติพร ดีแย้ม ม.1/3
20 20483 เด็กหญิงฐิติมา จรุงกัณฑ์ ม.1/3
21 20484 เด็กหญิงณฐมน เบ็ญจคุ้ม ม.1/3
22 20485 เด็กหญิงณภัทธิรา ดวงจิตร ม.1/3
23 20486 เด็กหญิงณัฐกานต์ คตประโคน ม.1/3
24 20487 เด็กหญิงณัฐชา พิมพ์ภักดี ม.1/3
25 20488 เด็กหญิงณัฐธิดา พิมชัยศรี ม.1/3
26 20489 เด็กหญิงณัฐวดี ชมชื่น ม.1/3
27 20490 เด็กหญิงณิชาภัทร ทองแฉล้ม ม.1/3
28 20491 เด็กหญิงดวงดาว ไชยมงคล ม.1/3
29 20492 เด็กหญิงนิราภร เกาะสระน้อย ม.1/3
30 20953 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พวงจันทร์ ม.1/3