ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20527 เด็กหญิงนันทิยา ภูมิศูนย์ ม.1/4