ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20499 เด็กชายธเนศ ผิวทอง ม.1/4
2 20507 เด็กชายธีรัตม์ สอดเสน ม.1/4
3 20529 เด็กหญิงนิชกานต์ พรมโสฬส ม.1/4
4 20535 เด็กหญิงสุพัชฌา บุญมา ม.1/4