ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20493 เด็กชายธนภัทร ทองสุภาพ ม.1/4
2 20494 เด็กชายธนภัทร พาพลงาม ม.1/4
3 20496 เด็กชายธนภัทร เสตะพันธ์ ม.1/4
4 20497 เด็กชายธนวัฒน์ คงเกิด ม.1/4
5 20498 เด็กชายธนากร ปะตังพะลัง ม.1/4
6 20500 เด็กชายธราเทพ จินดาศรี ม.1/4
7 20501 เด็กชายธีรโชค แก้วกลม ม.1/4
8 20502 เด็กชายธีรเดช เชิดชูภูมิ ม.1/4
9 20503 เด็กชายธีรพัฒธ์ ปันวรรณา ม.1/4
10 20504 เด็กชายธีรภัทร์ ทิพย์กระโทก ม.1/4
11 20505 เด็กชายธีรภัทร ผันญารักษ์ ม.1/4
12 20506 เด็กชายธีร์รัชชัย ตุมผะกา ม.1/4
13 20508 เด็กชายนคร แก่นนวลศรี ม.1/4
14 20509 เด็กชายนพชัย มีเอม ม.1/4
15 20510 เด็กชายนราวิชญ์ ตุมดาวเรือง ม.1/4
16 20511 เด็กชายนิชคุณ แก้วคนตรง ม.1/4
17 20512 เด็กชายนิธิศ ดูรูปรัมย์ ม.1/4
18 20513 เด็กชายบุญฤทธิ์ โกยชัย ม.1/4
19 20514 เด็กหญิงทักษอร มีสมานพงษ์ ม.1/4
20 20515 เด็กหญิงทิพย์ธารา โนนไธสง ม.1/4
21 20516 เด็กหญิงธนัชพร เสาร์โร ม.1/4
22 20518 เด็กหญิงธนัญญา นาคแทน ม.1/4
23 20519 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ประทา ม.1/4
24 20520 เด็กหญิงธัญสุดา เดชวงษา ม.1/4
25 20523 เด็กหญิงนฤมล ถุนนอก ม.1/4
26 20526 เด็กหญิงนันทิชา ลำพาย ม.1/4
27 20530 เด็กหญิงนิภาภัทร ยอดวงกอง ม.1/4
28 20531 เด็กหญิงนิศารัตน์ นันทะเสน ม.1/4
29 20951 เด็กหญิงจุฑามาศ ม่วงสำเภา ม.1/4
30 20964 เด็กชายอติชาต จิตอารี ม.1/4