ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20537 เด็กชายปรเมศวร์ สีโท ม.1/5
2 20539 เด็กชายปรินทร สายเล็ก ม.1/5
3 20541 เด็กชายปาฏิหาริย์ ชะรุงรัมย์ ม.1/5
4 20543 เด็กชายพีรณัฐ สังขระ ม.1/5
5 20545 เด็กชายพีรภัทร โสมกุล ม.1/5
6 20547 เด็กชายพีรัชชัย หมั่นนางรอง ม.1/5
7 20549 เด็กชายภัทรดนัย พังกระโทก ม.1/5
8 20551 เด็กชายภูปกรณ์ กัณหาป้อง ม.1/5
9 20553 เด็กชายภูวเนศวร์ ผุยภูเวียง ม.1/5
10 20555 เด็กชายมงคล วิธีดี ม.1/5
11 20556 เด็กหญิงปภาดา มาตรนอก ม.1/5
12 20558 เด็กหญิงปวันรัตน์ ขันจะโป๊ะ ม.1/5
13 20562 เด็กหญิงปาลิตา มะสุวรรณ ม.1/5
14 20564 เด็กหญิงเปรมยุดา บุญเรือน ม.1/5
15 20566 เด็กหญิงพรทิพา ชะมาเพชร ม.1/5
16 20568 เด็กหญิงพรธิดา สถานเถื่อน ม.1/5
17 20570 เด็กหญิงพิชญาภัค เฉนียง ม.1/5
18 20572 เด็กหญิงพิชญาภา แสนพิมพ์ ม.1/5
19 20574 เด็กหญิงพิมลพรรณ ชำนาญ ม.1/5
20 20576 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง พันกะราช ม.1/5
21 20578 เด็กหญิงภัทรศญา ไทยเจริญ ม.1/5
22 20980 เด็กหญิงขวัญจิรา คะเสมา ม.1/5