ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20536 เด็กชายปฏิกร วงษ์บุญช่วย ม.1/5
2 20538 เด็กชายปรัชญา สุขภูธร ม.1/5
3 20540 เด็กชายปัทฐวิกรณ์ อินศรีเมือง ม.1/5
4 20542 เด็กชายปุณพจน์ ศรีบุญมา ม.1/5
5 20544 เด็กชายพีรภัทร บุญก้อน ม.1/5
6 20548 เด็กชายภควัฒน์ ปรางประโคน ม.1/5
7 20550 เด็กชายภาคิม รินทา ม.1/5
8 20552 เด็กชายภูริทัศ ใสสดศรี ม.1/5
9 20554 เด็กชายภูวิศ จันแสงทอง ม.1/5
10 20557 เด็กหญิงปรารถนา ปราสาทสูง ม.1/5
11 20559 เด็กหญิงปวีณ์สุดาพรรณ ชิโกศรี ม.1/5
12 20561 เด็กหญิงปาลิตา เชื้อฉุน ม.1/5
13 20563 เด็กหญิงปิยะดา มณีชูเกตุ ม.1/5
14 20565 เด็กหญิงพญาภา วาสะรัมย์ ม.1/5
15 20567 เด็กหญิงพรทิวา ฉันทะดี ม.1/5
16 20569 เด็กหญิงพัชริดา กาสี ม.1/5
17 20571 เด็กหญิงพิชญาภา ตุมผะกา ม.1/5
18 20573 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญมามอญ ม.1/5
19 20575 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กว่างสนิท ม.1/5
20 20577 เด็กหญิงภัทรมน ด่านลำมะจาก ม.1/5
21 20966 เด็กชายภูริทัศน์ ออมพลศิริ ม.1/5
22 20991 เด็กชายวงศกร คงวัน ม.1/5