ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20580 เด็กชายรชต นกเล็ก ม.1/6
2 20581 เด็กชายรณกร อินธิรังกูล ม.1/6
3 20583 เด็กชายรัฐศาสตร์ มณีแสง ม.1/6
4 20585 เด็กชายวีรภัทร์ ญาณภาส ม.1/6
5 20587 เด็กชายวีรวุฒิ ตุ่มผะกา ม.1/6
6 20589 เด็กชายศรัณย์พร วรวงค์ ม.1/6
7 20590 เด็กชายศรัณยภัทร เจียมสกุล ม.1/6
8 20592 เด็กชายศักรินทร์ ต่างกลาง ม.1/6
9 20593 เด็กชายศักรินทร์ โยธะสิงห์ ม.1/6
10 20594 เด็กชายศิริพงศ์ ส้มจีน ม.1/6
11 20595 เด็กชายศิลกร เริงรมย์ ม.1/6
12 20596 เด็กชายศิวัฒม์ อาจเอี่ยม ม.1/6
13 20597 เด็กชายศุกลวัฒน์ แก้วสุรินทร์ ม.1/6
14 20598 เด็กชายศุภณัฐ ศิลา ม.1/6
15 20599 เด็กชายศุภณัฐ วิชัยรัมย์ ม.1/6
16 20600 เด็กชายศุภฤกษ์ สุวรรณชัยรบ ม.1/6