ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20601 เด็กหญิงภิลาวรรณ ยินดีรัมย์ ม.1/6
2 20602 เด็กหญิงมิ่งขวัญ ชดารัมย์ ม.1/6
3 20603 เด็กหญิงมินตรา บุญพิรุณ ม.1/6
4 20604 เด็กหญิงเมธาพร วิเชียร ม.1/6
5 20605 เด็กหญิงเมธาวี ดีสันเทียะ ม.1/6
6 20606 เด็กหญิงเมธาวี แก้วปริมประ ม.1/6
7 20607 เด็กหญิงลลิตา เพ็ชรลา ม.1/6
8 20608 เด็กหญิงวรรณษา เจริญรัมย์ ม.1/6
9 20609 เด็กหญิงวรวรรณ เสือมัจฉา ม.1/6
10 20610 เด็กหญิงวรัชยา แสงแก้ว ม.1/6
11 20611 เด็กหญิงวรัทยา วัฒนานุสิทธิ์ ม.1/6
12 20612 เด็กหญิงวิภาพร ปุริโต ม.1/6
13 20613 เด็กหญิงวิภาวดี อุ่มพิมาย ม.1/6
14 20614 เด็กหญิงวิภาวี เสกขา ม.1/6
15 20615 เด็กหญิงวิรากานต์ งามสพั่ง ม.1/6
16 20616 เด็กหญิงศศิชา พานิช ม.1/6
17 20617 เด็กหญิงศศิพิมพ์ หลอดแก้ว ม.1/6
18 20618 เด็กหญิงศิรประภา ดรชานนท์ ม.1/6
19 20619 เด็กหญิงศิริวรรณ แสงนวน ม.1/6
20 20620 เด็กหญิงศุภากร ชินสำโรง ม.1/6
21 20622 เด็กหญิงสุจิรา ยามดี ม.1/6
22 20623 เด็กหญิงสุชัญญา ปัตตาโพธิ์ ม.1/6
23 20954 เด็กหญิงวีณา บุญโชติ ม.1/6