ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20624 เด็กชายสหรัฐ แก่นพุดซา ม.1/7
2 20626 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สุ่มมาตย์ ม.1/7
3 20627 เด็กชายสุชา ล้อมกระโทก ม.1/7
4 20629 เด็กชายสุรเดช พงษ์สวัสดิ์ ม.1/7
5 20631 เด็กชายโสภณวิชญ์ จันทะคัด ม.1/7
6 20632 เด็กชายเหล็กเพชร พอกสนิท ม.1/7
7 20633 เด็กชายอดิสรณ์ สุดวงศ์ ม.1/7
8 20634 เด็กชายอดุลศักดิ์ พลเทพ ม.1/7
9 20639 เด็กชายอภิพัตร แก้วผล ม.1/7
10 20645 เด็กชายอาทิตย์ สาแก้ว ม.1/7
11 20656 เด็กหญิงอนุรดี พันธ์สง่า ม.1/7
12 20657 เด็กหญิงอรยา ฮาดดา ม.1/7
13 20664 เด็กหญิงเอกปวีร์ มีสมานพงษ์ ม.1/7
14 20665 เด็กหญิงแองเจลินา แพรวา เครือจันทร์ ม.1/7
15 20981 เด็กหญิงฐิดาภา บุญมี ม.1/7