ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20625 เด็กชายสิทธิพร เทศแก้ว ม.1/7
2 20628 เด็กชายสุทธิพงษ์ สำเร็จ ม.1/7
3 20630 เด็กชายสุวิจักขณ์ คำมนตรี ม.1/7
4 20635 เด็กชายอธพล ศรีภักดี ม.1/7
5 20636 เด็กชายอนุพงษ์ อุ่นเรือง ม.1/7
6 20637 เด็กชายอนุวัฒน์ เป็นนวล ม.1/7
7 20638 เด็กชายอภิกฤษ เป็ดสกุล ม.1/7
8 20640 เด็กชายอภิรุจ อ่อนทองหลาง ม.1/7
9 20641 เด็กชายอรรถเศรษฐ์ นิลชัย ม.1/7
10 20642 เด็กชายอวยชัย บูรณะ ม.1/7
11 20643 เด็กชายอัครพล พรมกูล ม.1/7
12 20644 เด็กชายอัครพล ส่งแสง ม.1/7
13 20646 เด็กชายอานนท์ ชำนาญเชื้อ ม.1/7
14 20647 เด็กหญิงสุชาดา ทิพรัตน์ ม.1/7
15 20649 เด็กหญิงสุพรรษา แก้วรากยาง ม.1/7
16 20650 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไกรยรัตน์ ม.1/7
17 20651 เด็กหญิงสุภัชชา โพธมาตร ม.1/7
18 20652 เด็กหญิงสุภัสสร บุญสุข ม.1/7
19 20653 เด็กหญิงสุภาวดี หมายสุข ม.1/7
20 20655 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฉ่ำโสฬส ม.1/7
21 20658 เด็กหญิงอรัญญา สุขบรรเทิง ม.1/7
22 20659 เด็กหญิงอาธิติญา คำแดง ม.1/7
23 20660 เด็กหญิงอาริสา มั่งประสิทธิ์ ม.1/7
24 20661 เด็กหญิงอินธิรา ปะริมาตา ม.1/7
25 20662 เด็กหญิงอิ่มบุญ ขาวไพบูลย์ ม.1/7
26 20663 เด็กหญิงอุดมพร พิริยะนิติ ม.1/7
27 20666 เด็กหญิงไอริณ พึ่งมานะ ม.1/7
28 20667 เด็กหญิงไอริณ ชัยมงคล ม.1/7
29 20975 เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ประโคน ม.1/7