ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20670 เด็กชายธรรมรินทร์ สุวรรณสังข์ ม.1/8
2 20671 เด็กชายธีรภัทร หมึกศรี ม.1/8
3 20677 เด็กชายศุภกฤต กลิ่นสุมาลย์ ม.1/8
4 20679 เด็กชายอธิชนม์ ธรรมทวี ม.1/8
5 20680 เด็กชายอภิชา คิดรัมย์ ม.1/8
6 20681 เด็กชายอัศนัย ทิพย์ทอง ม.1/8
7 20684 เด็กหญิงเกตุศราภรณ์ ส้มสาย ม.1/8
8 20685 เด็กหญิงคณิตา กล้าจงยิ่ง ม.1/8
9 20686 เด็กหญิงจันทกานต์ ฉากรัมย์ ม.1/8
10 20688 เด็กหญิงณัฐณิชา มาพิทักษ์ ม.1/8
11 20689 เด็กหญิงณัฐวรา เทียมจันทร์ ม.1/8
12 20691 เด็กหญิงณีรนุช เพาะนิสัย ม.1/8
13 20694 เด็กหญิงนฐพร ทองชุมแสง ม.1/8
14 20697 เด็กหญิงบัณฑิตา จันทึก ม.1/8
15 20699 เด็กหญิงภัทรจาริน ราสองชั้น ม.1/8
16 20700 เด็กหญิงมีนา รักษา ม.1/8
17 20702 เด็กหญิงวรรณิดา ดับร้อน ม.1/8
18 20704 เด็กหญิงสุจิตา วิเศษสัย ม.1/8
19 20705 เด็กหญิงสุทัตดา เริงนิสัย ม.1/8
20 20708 เด็กหญิงอรุโณทัย ชุมจิตร ม.1/8
21 20709 เด็กหญิงอลีนา บุตรมาลา ม.1/8
22 20711 เด็กหญิงอิสริยาพร กล้าหาญ ม.1/8