ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20668 เด็กชายธนกฤต สมนัส ม.1/8
2 20669 เด็กชายธนาพิพัฒน์ ทัพวิเศษ ม.1/8
3 20672 เด็กชายปัณณธร จารุนิตย์ ม.1/8
4 20673 เด็กชายภูวดล กล้าจงยิ่ง ม.1/8
5 20674 เด็กชายยุทธนา บุญมามอญ ม.1/8
6 20675 เด็กชายศิรภพ บุญมา ม.1/8
7 20676 เด็กชายศุภกร สระหุนันท์ ม.1/8
8 20678 เด็กชายศุภสัณห์ นันทา ม.1/8
9 20682 เด็กหญิงกนกพร สมชาย ม.1/8
10 20683 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วุ่นคง ม.1/8
11 20687 เด็กหญิงชญานี ชำนาญปืน ม.1/8
12 20690 เด็กหญิงณัฐสุดา เณรกูล ม.1/8
13 20692 เด็กหญิงธนัชพร อุดมพงษ์ ม.1/8
14 20693 เด็กหญิงธัญญารัตน์ จอมทรักษ์ ม.1/8
15 20695 เด็กหญิงนภัสสร จันทร์อยู่จริง ม.1/8
16 20696 เด็กหญิงนุชนาถ มูระคา ม.1/8
17 20698 เด็กหญิงพรลภัส ยุวะกนิษฐ ม.1/8
18 20701 เด็กหญิงรัตติกาล จันทร์อ่อน ม.1/8
19 20703 เด็กหญิงวราลี ชาปัญญา ม.1/8
20 20706 เด็กหญิงหฤทัย สุนทะมาลา ม.1/8
21 20707 เด็กหญิงอรัญญา แก้วนคร ม.1/8
22 20710 เด็กหญิงอัญรินทร์ การเพียร ม.1/8