ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20712 เด็กชายกิตติกวิน สีหาบุตร ม.1/9
2 20716 เด็กชายนิชคุณ สีปัดถา ม.1/9
3 20717 เด็กชายนิววงศกร สัตรัมย์ ม.1/9
4 20718 เด็กชายบุญฤทธิ์ เจริญเวช ม.1/9
5 20721 เด็กชายภุชงค์ ทศพักตร์ ม.1/9
6 20722 เด็กชายภูมิชนาจ โลกประโคน ม.1/9
7 20725 เด็กชายสิรวิชญ์ สิงห์ชอม ม.1/9
8 20726 เด็กชายอิสระ รักษายงค์ ม.1/9
9 20733 เด็กหญิงณริศรา คุณวงค์ ม.1/9
10 20734 เด็กหญิงณัฐพร เจนกิจภูวดล ม.1/9
11 20743 เด็กหญิงรินรดา ดวงรัตน์ ม.1/9
12 20745 เด็กหญิงวศินี พิมภักดี ม.1/9
13 20750 เด็กหญิงสุคลธวา มันช่อ ม.1/9
14 20751 เด็กหญิงสุภาวดี ดีระสาร ม.1/9
15 20753 เด็กหญิงอรณิชชา จบนุช ม.1/9