ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20713 เด็กชายคมกฤษณ์ กุมรัมย์ ม.1/9
2 20714 เด็กชายชัยชนะ บริสุทธิ์ ม.1/9
3 20715 เด็กชายธีระเดช โคสีงาม ม.1/9
4 20719 เด็กชายพงศธร มัดหา ม.1/9
5 20720 เด็กชายภัทรวุธ จันดาเพ็ง ม.1/9
6 20723 เด็กหญิงรัตนมณี พงษ์วัน ม.1/9
7 20724 เด็กชายรุ่งระภัทร เพ็งคำปั้ง ม.1/9
8 20727 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุภผล ม.1/9
9 20728 เด็กหญิงกุศริน บุตรมณี ม.1/9
10 20729 เด็กหญิงเกศิรินทร์ แก้วม่วงพะเนาว์ ม.1/9
11 20730 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ เตือยตุ่น ม.1/9
12 20731 เด็กหญิงจิราศิลป์ สวรรค์งาม ม.1/9
13 20732 เด็กหญิงโชติรส บุญมี ม.1/9
14 20735 เด็กหญิงธนพร อินทมนต์ ม.1/9
15 20736 เด็กหญิงธิดาภรณ์ ยอดนางรอง ม.1/9
16 20737 เด็กหญิงนริศรา นาหว้า ม.1/9
17 20738 เด็กหญิงนฤมล ศรีสมพงษ์ ม.1/9
18 20739 เด็กหญิงนิชานันท์ อันพันลำ ม.1/9
19 20740 เด็กหญิงพัชรพร ปุยะติ ม.1/9
20 20741 เด็กหญิงมีนา อาจเอื้อม ม.1/9
21 20742 เด็กหญิงเยาวภา อินตา ม.1/9
22 20744 เด็กหญิงรินรดา สุทธิประภา ม.1/9
23 20746 เด็กหญิงศิริรัตน์ ยอดเยี่ยมแกร ม.1/9
24 20747 เด็กหญิงสิราวรรณ บรรเทิง ม.1/9
25 20748 เด็กหญิงสิรินดา ตากิ่มนอก ม.1/9
26 20749 เด็กหญิงสุกัญญา เรียงนางรอง ม.1/9
27 20752 เด็กหญิงหทัยชนก การสอน ม.1/9
28 20754 เด็กหญิงอธิชา สระประโคน ม.1/9
29 20755 เด็กหญิงอัฐภิญญา จันสด ม.1/9