ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20760 เด็กชายแทนธัญญ์ เสาว์โร ม.1/10
2 20761 เด็กชายธนภัทร กองสกูล ม.1/10
3 20767 เด็กชายวรวิทย์ คิดชอบ ม.1/10
4 20768 เด็กชายวีระวิชญ์ ขันธจันทร์ ม.1/10
5 20777 เด็กหญิงจอมขวัญ เครื่องคว้าดำ ม.1/10
6 20778 เด็กหญิงจิราภัค ไชยธรธรรม ม.1/10
7 20779 เด็กหญิงฉัตรชนก วรวงศ์ ม.1/10
8 20780 เด็กหญิงชุติสา จันทร์อยู่จริง ม.1/10
9 20781 เด็กหญิงฐิติสุดา คตวงศ์ ม.1/10
10 20787 เด็กหญิงนฤมล ด้วงแหวะ ม.1/10
11 20791 เด็กหญิงแพรพิไล พุทธิชาติ ม.1/10
12 20792 เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์ใหญ่ ม.1/10
13 20793 เด็กหญิงเมธิญา สมใจ ม.1/10
14 20798 เด็กหญิงสุภัสสร อุยขำ ม.1/10