ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20756 เด็กชายเกียรติยศ ช่างยา ม.1/10
2 20757 เด็กชายจีระพงศ์ เพ็งคำปั้ง ม.1/10
3 20758 เด็กชายณัฐกฤต กองวี ม.1/10
4 20759 เด็กชายณัฐพงษ์ บุญฑาทิพย์ ม.1/10
5 20762 เด็กชายธนากร บุญนำ ม.1/10
6 20763 เด็กชายธันวา นาหว้า ม.1/10
7 20764 เด็กชายพรหมมินทร์ เพ่งพิศ ม.1/10
8 20765 เด็กชายพีระพงศ์ อุ่นเรือง ม.1/10
9 20766 เด็กชายยศพล สวายผล ม.1/10
10 20769 เด็กชายศิระ ปานสว่าง ม.1/10
11 20770 เด็กชายศิลวัต จีนใจนาม ม.1/10
12 20771 เด็กชายเสกสรร คันทสูตร ม.1/10
13 20772 เด็กหญิงกชมน จันทร์เม็ง ม.1/10
14 20773 เด็กหญิงกัญญพัชร แตงทอง ม.1/10
15 20774 เด็กหญิงกิตติกา สุภาพ ม.1/10
16 20775 เด็กหญิงเกศรินทร์ อาจหาญ ม.1/10
17 20776 เด็กหญิงขวัญไผท ชารีวัน ม.1/10
18 20782 เด็กหญิงณัฎฐากร เพชรนาม ม.1/10
19 20783 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชดพรมราช ม.1/10
20 20784 เด็กหญิงธนาพร แก้วกลม ม.1/10
21 20785 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ภูละ ม.1/10
22 20786 เด็กหญิงนริศรา วัชระวรพันธ์ ม.1/10
23 20788 เด็กหญิงปนัดดา ทิมพิทักษ์ ม.1/10
24 20789 เด็กหญิงปนัดดา ปุริมาตัง ม.1/10
25 20790 เด็กหญิงปิยะดา เข้มแข็ง ม.1/10
26 20794 เด็กหญิงวนิดา งามแสง ม.1/10
27 20795 เด็กหญิงวรรณนิดา แสนดัง ม.1/10
28 20796 เด็กหญิงสิริมณี พนาจันทน์ ม.1/10
29 20797 เด็กหญิงสุทารัตน์ แสนอินเฮียง ม.1/10
30 20799 เด็กหญิงอนันตญา มั่งนางรอง ม.1/10