ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17151 นายเจษฎา หม่องกระโทก ม.6/6
2 17161 นางสาวกัลยกร ลัทธิ ม.6/3
3 17173 นางสาวจิราภรณ์ แก้วไพฑูรย์ ม.6/4
4 17186 นายณัฐพล สุวรรณหงษ์ ม.6/4
5 17243 นางสาวธัญชนก กลิ่นบุหงา ม.6/2
6 17313 นายภรันยู ศรีสุข ม.6/4
7 17314 นายภาณุวัฒน์ เสาร์โร ม.6/4
8 17329 นางสาวฟลอร่า สันโดษ ม.6/3
9 17445 นายทศพล ศรีแสนห้าว ม.6/1
10 17448 นายธันวาธเนศ จันตึก ม.6/1
11 17459 นางสาวกัญญาณัฐ สุขจิต ม.6/1
12 17461 นางสาวกัลยารัตน์ สังขระ ม.6/3
13 17476 นางสาวพรทิพา สร้างนา ม.6/1
14 17478 นายพันธกานต์ ม่วงสำเภา ม.6/1
15 17494 นายอณุวัฒน์ โคสีงาม ม.6/2
16 17502 นางสาวแพรวา ปราณีต ม.6/2
17 17516 นางสาวสาวิตรี มุขประดับ ม.6/2
18 17524 นายจตุพร ต้นโต ม.6/1
19 17529 นายณัฐพร มีกำปัง ม.6/5
20 17531 นายธีรสิทธิ นันทะเสนา ม.6/2
21 17549 นางสาวปภาวรินท์ เฉี่อยฉ่ำ ม.6/2
22 17728 นายชัยธวัช นาคทองอินทร์ ม.5/7
23 17729 นายชาติชายแดน ยางหงษ์ ม.5/7
24 17744 นายพงศพัศ นะราช ม.5/8
25 17745 นายพงศภัค เขจรสรรค์ ม.5/4
26 17782 นายเจษฎาภรณ์ แก้วมุงคุณ ม.5/6
27 17825 นายทัตพงศ์ แขนอก ม.5/7
28 17855 นายธนวัฒน์ ไชยดิษฐ์ ม.5/7
29 17858 นายธนัท ค่อมคิรินทร์ ม.5/10
30 17875 นางสาวธนัชชา แก้วปริมประ ม.5/1
31 17902 นายพงศกร สุระขันธ์ ม.5/8
32 17911 นายภูมิตะวัน อาจเอิ้อม ม.5/2
33 17913 นายเมธพนธ์ อบมาลี ม.5/2
34 17952 นายวุฒิชาติ สุขประเสริฐ ม.5/3
35 17991 นายสุทธิภัทร์ หลงทอน ม.5/2
36 17999 นายอรรถพร พระแก้ว ม.5/9
37 18033 นายณัฐพงค์ ปานใจนาม ม.5/6
38 18186 นางสาวปณิดา ประเมินชัย ม.5/1
39 18396 นายพงศกร สมานมิตร ม.4/3
40 18418 นายอำนาจ สิงห์โยก ม.4/1
41 18428 นายกันตภัทร ด้วงประโคน ม.4/2
42 18450 นางสาวกัลยกร แก้วบุญทัน ม.4/3
43 18464 นางสาวจิดาภร ประเมินชัย ม.4/3
44 18465 นางสาวจิดาภา ประเมินชัย ม.4/3
45 18481 นายธีรภัทร ปราบภัย ม.4/3
46 18494 นางสาวฉัตธิยา ปิ่นแคน ม.4/3
47 18506 นางสาวณภัทร จีนฉายยา ม.4/6
48 18517 นางสาวทิพกฤตา เมืองสีเขียว ม.4/10
49 18525 นายปุริม สิงหเสนี ม.4/2
50 18534 นายพัชรพล สามพิมพ์ ม.4/4
51 18583 นายภูริภัทร์ ฝากไธสง ม.4/2
52 18591 นางสาวพนิดา อาวุธพันธ์ ม.4/3
53 18622 นายวิชภูมิ วงค์คำเหลา ม.4/9
54 18630 นายศุภกิจ เป็นนวล ม.4/9
55 18633 นายสมคิด จีนโน ม.4/3
56 18636 นายสรภัทร ม่วงสำเภา ม.4/6
57 18677 นายอมรชัย คลายโศก ม.4/11
58 18715 นายณรงค์ศักดิ์ สีทานอก ม.4/1
59 18719 นายธนวัฒน์ แป้นห้วย ม.4/2
60 18721 นายธนาธร ยตะโคตร ม.4/3
61 18727 นายพงษ์ภีระ ทิพย์อักษร ม.4/3
62 18731 นายมังกร อ่อนวาที ม.4/4
63 18737 นายอัศวิน ปุริมศักดิ์ ม.4/4
64 18766 นายทักษดนย์ เนียมสุคนธ์สกุล ม.4/10
65 18768 นายป้องปราบ แก้วผลึก ม.4/3
66 18770 นายภูมิพัฒน์ ปัดชา ม.4/3
67 18810 นายกิตธาดา ยอดนางรอง ม.4/5
68 18811 นายเกียรติคุณ ทองชมภู ม.4/1
69 18818 นายนิรุต วรวงศ์ ม.4/5
70 18823 นายพงศกร ซ่อนกลิ่น ม.4/4
71 18824 นายภัทรพล มีเปรี่ยม ม.4/1
72 18825 นายภาณุพงษ์ บัวนาค ม.4/1
73 18827 นายวชิราวุธ ดอนเหนือ ม.4/1
74 18830 นางสาวจารุพร อินวัน ม.4/3
75 18837 นางสาวธตรฐ บุตรสืบสาย ม.4/2
76 18969 นายศักดิ์ทวี สีเขียว ม.5/10
77 18981 นางสาวสุธีมนต์ ค้ากลาง ม.6/10
78 19005 นายภูมิพัฒน์ แสนพิมพ์ ม.6/7
79 19529 นายกิตติภูมิ เอสันเทียะ ม.6/1
80 19536 นางสาวพัชรภา สมศรี ม.6/1
81 19549 นายธนบดี ชินะประภา ม.6/3
82 19551 นางสาวธีรนาฏ กอแก้ว ม.6/3
83 19554 นายภานุวัฒน์ ประจันบาล ม.6/4
84 19556 นายวรากร เหลืองสุข ม.6/4
85 19566 นางสาวกาญจนี พิชิตวิทยา ม.6/5
86 19591 นายธีร์ธวัช เสริมผม ม.6/7
87 19592 นายธีรเมธ เสริมผม ม.6/7
88 19612 นายศรายุทธ อยู่ในวงค์ ม.6/8
89 19680 นายพิสิษฐ์ เพชรเอี่ยม ม.4/4
90 19686 นายชัยภัทร มั่นทน ม.6/6
91 19706 นายต่อตระกูล แก้วปู่ ม.4/6
92 20212 นายวิโรจน์รัตน์ พลาสืบสาย ม.5/1
93 20235 นางสาวมะณีวัล พวงภู่ ม.5/4
94 20274 นายเมธัส สวัสดิ์ราช ม.5/8
95 20302 นางสาวณัฐชยา ศรีนวล ม.5/10
96 20323 นายวัชระ คบบัณฑิต ม.5/4
97 20859 นายสุรเดช นามสว่าง ม.4/2
98 20881 นางสาวกรรณิการ์ ชายสำราญ ม.4/7
99 20922 นายนนทชัย ทิพย์ศรีหา ม.4/10
100 20932 นายจิรพัฒน์ ชูศรีทอง ม.4/11
101 20957 นายอาวิภัช ซ่อนกลิ่น ม.5/7