ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17813 นายฐิติพงศ์ เกิดนารี ม.5/10
2 17891 นางสาวประภาศิริ พรมโสฬส ม.5/10
3 18706 นางสาวอริสรา ตรีอินทอง ม.4/2
4 19074 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ใสสดศรี ม.3/1
5 19076 เด็กหญิงธนภรณ์ นนตะพันธ์ ม.3/1
6 20041 เด็กชายธนดล โยสาจันทร์ ม.2/8
7 20103 เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุนญารัตน์ ม.2/9
8 20104 เด็กหญิงปริญาภัทร เจริญรัมย์ ม.2/9
9 20119 เด็กหญิงอุดมพร ฉิมกุล ม.2/9
10 20144 เด็กหญิงณัชชา ยาประโคน ม.2/10
11 20166 เด็กชายธนยศ กมล ม.2/11
12 20184 เด็กหญิงชนากาญจน์ บุตรแสง ม.2/11
13 20194 เด็กหญิงปวัน ทนงตน ม.2/11
14 20196 เด็กหญิงปานแก้ว ลืมศรี ม.2/11
15 20202 เด็กหญิงวชิรปาณี ภาสดา ม.2/11
16 20301 นางสาวจิตตรา ดัดตนรัมย์ ม.5/10
17 20303 นางสาวนิภาพร เจริญรัมย์ ม.5/10
18 20305 นางสาวศิริประภา สมมา ม.5/10
19 20406 เด็กชายกรณ์ดนัย แขมคำ ม.1/2
20 20430 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เหงี่ยมสูงเนิน ม.1/2
21 20433 เด็กหญิงกวินธิดา พูนเปรี่ยม ม.1/2
22 20437 เด็กหญิงกัณนิกา ประเสริฐวงค์ ม.1/2
23 20438 เด็กหญิงกันญาภรณ์ ไทยทองหลาง ม.1/2
24 20441 เด็กหญิงกัลยากร วงสว่าง ม.1/2
25 20448 เด็กหญิงจารุพิชญา เหลืองสุก ม.1/2
26 20863 นางสาวสรนันท์ วิเชียรพงษ์ ม.4/2