ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17189 นายทรงเกียรติ เจียมสกุล ม.6/9
2 17523 นายคณาธิป อินทร ม.6/9
3 19136 เด็กชายทนะเคส อาจประโคน ม.3/3
4 19347 เด็กชายธนกฤต จิตรลดาอมร ม.3/8
5 19446 เด็กชายอัฑฒกร กระพันธ์ ม.3/10
6 19652 เด็กหญิงจิณัฐตา วะดี ม.3/3
7 20143 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศรีแย้มวงษ์ ม.2/10
8 20155 เด็กหญิงปุณยาภา นามจันดา ม.2/10
9 20161 เด็กหญิงสุนิตา ศรประสิทธิ์ ม.2/10
10 20211 นายวรพงษ์ อบทองหลาง ม.5/1
11 20925 นางสาวกฤติยากร เมืองโคตร ม.4/10