ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17988 นายศุภสัณฑ์ บุญลือ ม.5/9
2 18376 นายกฤตเมธ นาคพิมพ์ ม.4/7
3 18381 นายคมชาญ สินเธาว์ ม.4/7
4 18383 นายจิรพัฒน์ วงษ์เมือง ม.4/7
5 18385 นายชัยมงคล คตประโคน ม.4/7
6 18386 นายณัฐภัทร เศษลือ ม.4/7
7 18389 นายธนากร ดาทอง ม.4/8
8 18390 นายธนากร วันจันทึก ม.4/8
9 18393 นายปภังกร แก้วปริมประ ม.4/8
10 18398 นายพีรพัฒน์ ทับวิเศษ ม.4/8
11 18404 นายวีระพงษ์ ฤทธิ์รัมย์ ม.4/7
12 18723 นายธีระศักดิ์ เบ็ญคุ่ม ม.4/8
13 19618 นายอนุพงศ์ เข็มมา ม.6/8
14 20290 นายออมทรัพย์ พานิชย์ศิริ ม.5/9
15 20879 นายชิษณุพงศ์ สุขกระโทก ม.4/7
16 20890 นายธนวัฒน์ สึกรัมย์ ม.4/8
17 20892 นายธีรโชติ ขวัญกระโทก ม.4/8
18 20895 นายปรัชญา ศรีภู่ ม.4/8
19 20908 นายสุรศักดิ์ ทองหมั่น ม.4/9
20 20936 นางสาวโฉมนภา หวังเป็น ม.4/11
21 20940 นางสาวณิชนันทน์ ชดพรมราช ม.4/11
22 20943 นางสาวบุศรินทร์ สมสีไสย ม.4/11