ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17258 นางสาวนันท์นภัส บุทศรี ม.6/3
2 17294 นางสาวปิยมาศ วงค์ชาลี ม.6/3
3 17337 นางสาวเมทณี วงศ์ดี ม.6/4
4 17343 นางสาวรุจิรา งามตรง ม.6/4
5 17415 นางสาวสุพรรณี ศรีกิมแก้ว ม.6/4
6 17422 นางสาวสุภาพร อาจปานกลาง ม.6/1
7 17541 นางสาวกัลยาวดี คำละออ ม.6/5
8 17545 นางสาวชาลิสา แสนจะบก ม.6/5
9 17551 นางสาวพิชามญชุ์ พลศรีพิมพ์ ม.6/5
10 17559 นางสาวศิขรินธาร กองน้อย ม.6/5
11 17561 นางสาวศิวพร กุลวงษ์ ม.6/1
12 17564 นางสาวสุวนันท์ แก้วศรี ม.6/5
13 18123 นางสาวพิมพ์บุญ บาลโสง ม.5/2
14 18124 นางสาวภรณีนิภา แย้มศรี ม.5/5
15 18130 นางสาวลลิดา ตึดพันธ์พงษ์ ม.5/5
16 18138 นางสาววิมลสิริ จีนเก่า ม.5/2
17 18145 นางสาวศศิวิมล เอี่ยมรัมย์ ม.5/1
18 18188 นางสาวเปียทิพย์ บุญฑา ม.5/5
19 18965 นางสาวจารุมน สวัสดิ์พูน ม.5/3
20 19280 เด็กหญิงวราพร เขจรดวง ม.3/6
21 19537 นางสาวดวงกมล ปะเถตัง ม.6/1
22 19714 นางสาวคัทลียา สุระโคตร ม.6/3
23 20093 เด็กหญิงชลลดา แสนจะบก ม.2/9
24 20101 เด็กหญิงธัญพร โพธิ์ศรี ม.2/9
25 20105 เด็กหญิงปัญญวัน เหล็กเทศ ม.2/9
26 20327 เด็กหญิงณัฎฐา มนต์กันภัย ม.3/6