ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17842 นางสาวชุติมา พันธุ์สง่า ม.4/7
2 17963 นางสาววรดา เริ่มปลูก ม.5/3
3 17977 นางสาวศุภมาส ชะมารัมย์ ม.5/3
4 17983 นางสาวสิริยาพร จันทร์ประโคน ม.5/3
5 18435 นายจักรกฤษ แก้วกลม ม.4/7
6 18496 นางสาวชญาภา สายสร้อย ม.4/4
7 18512 นางสาวณิชา วงศ์ณรงค์ ม.4/6
8 18514 นางสาวดวงกมล พรมโสภิษฐ์ ม.4/2
9 18608 นางสาวภัทราภา มาลัย ม.4/6
10 18615 นางสาวรวิสรา สีสมงาม ม.4/6
11 18701 นางสาวอมรทิพย์ โคสีงาม ม.4/2
12 19017 นางสาวปฏิภาณ โคตรโสภา ม.4/7
13 19455 เด็กหญิงจิรภิญญา งึมประโคน ม.3/10
14 19500 เด็กหญิงขวัญนารี ปานใจนาม ม.3/11
15 19502 เด็กหญิงชนาภา พรหมโสฬส ม.3/11
16 19506 เด็กหญิงธีรดา นิลบรรพต ม.3/11
17 19507 เด็กหญิงนิภาวรรณ วงค์หนูพะเนาว์ ม.3/11
18 19513 เด็กหญิงแพรทอง เอมโอฐ ม.3/11
19 19520 เด็กหญิงวรัญญา บรรเทือง ม.3/11
20 20330 นางสาววัชลีพร บุญจันทร์ ม.4/8
21 20987 นายวันเฉลิม แสงหิรัญ ม.4/8