ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17773 นายจุตรภัทร อาชญาเมือง ม.5/4
2 18061 นางสาวจันทิมาพร กลิ้งรัมย์ ม.5/4
3 18071 นางสาวดลยา แสนทวีสุข ม.5/4
4 18111 นางสาวหทัยภัทร เลียบบัวป่า ม.5/4