ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18641 นางสาววาสนา บุญแก้ว ม.4/3
2 18646 นางสาวศิรามาศ บันฑิตย์ ม.4/3
3 19931 เด็กหญิงพาฝัน การงานดี ม.2/5