ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18387 นายณัฐวัฒน์ มั่นกลาง ม.4/3
2 18388 นายธนวุธ ไชไข ม.4/6
3 18414 นายสุวิจักขณ์ บุญอาจ ม.4/6
4 19033 เด็กชายกวิน พาพลงาม ม.3/1
5 19049 เด็กชายนพรัตน์ ชินรัมย์ ม.3/1
6 19058 เด็กชายพัฒน์ชัย ออกประโคน ม.3/1
7 19067 เด็กชายรพีภัทร พาพลงาม ม.3/1
8 19073 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เบ็ญคุ้ม ม.3/1
9 20288 นายวิทยา ใจจริงดี ม.5/9