ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17174 นางสาวจุรีภรณ์ เรืองรัมย์ ม.6/5
2 17374 นางสาววิราภรณ์ เบ็ญณรงค์ ม.6/8
3 17403 นายอนันต์ คตประโคน ม.6/8
4 19006 นางสาวปาริชาติ ปิยะสุข ม.6/10
5 19576 นายชาคริต แองเกเลอร์ ม.6/6
6 19602 นายวชิระ อินทเคหะ ม.6/7
7 19622 นางสาวชลธิชา โสดา ม.6/8
8 19626 นางสาวเพ็ญ โสนางรอง ม.6/8
9 19630 นางสาวสุภานันท์ ยิ่งเสมอ ม.6/8
10 19641 นางสาววาสนา นวมนิ่ม ม.6/10
11 19647 นางสาวอารญา พรหมโสฬส ม.6/10