ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19080 เด็กชายกนกศักดิ์ จำปาสา ม.3/2
2 19082 เด็กชายกรวิชญ์ สีหาบุตร ม.3/2
3 19083 เด็กชายกฤตเมธ โคตภูธร ม.3/2
4 19084 เด็กชายกฤติกร แก้วนิลทอง ม.3/2
5 19085 เด็กชายกฤษณพงศ์ ชัยศรี ม.3/2
6 19089 เด็กชายกิตติศักดิ์ แก้วการ ม.3/2
7 19092 เด็กชายจิระวัฒน์ นิยม ม.3/2
8 19096 เด็กชายชัยวัฒน์ ถะเกิงผล ม.3/2
9 19097 เด็กชายชินภัทร ปุมสันเทียะ ม.3/2
10 19099 เด็กชายชิษณุพงศ์ ดาทอง ม.3/2
11 19217 เด็กชายพงศกร บัวบาล ม.3/5
12 19324 เด็กหญิงสุดารัตน์ จริตรัมย์ ม.3/7
13 19329 เด็กหญิงสุภาวดี มีจู ม.3/7
14 19331 เด็กหญิงหทัยภัทร ทาชาติ ม.3/7
15 19338 เด็กหญิงอมรรัตน์ ชัยประสิทธิกุล ม.3/7
16 19344 เด็กหญิงอุไลวรรณ จงมุม ม.3/7
17 19420 เด็กหญิงพัชรินทร์ สารคณา ม.3/9
18 19426 เด็กหญิงสาวิตรี สุมมาตร ม.3/9
19 19499 เด็กหญิงเกริน ยืนยงค์ ม.3/11
20 19518 เด็กหญิงเมธาวรรณ เสาร์รอด ม.3/11
21 19519 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นิรัมย์ ม.3/11
22 19522 เด็กหญิงศศิกาญจน์ เขียวประโคน ม.3/11