ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19166 เด็กหญิงธนพร เหลืองสุข ม.3/3
2 19391 เด็กชายกิตติเกษม ศรีลา ม.3/9
3 19392 เด็กชายจิตติพัฒน์ ว่องไว ม.3/9
4 19393 เด็กชายจิรัฏฐ์ โจมรัมย์ ม.3/9
5 19394 เด็กชายจิรายุ ทองเรือง ม.3/9
6 19399 เด็กชายปฏิภาน หลักคำ ม.3/9
7 19400 เด็กชายปัณณวัฒน์ แสนแก้ว ม.3/9
8 19406 เด็กชายวันชนะ กรีนุช ม.3/9
9 19408 เด็กชายสิริชัย ปาทาน ม.3/9
10 19410 เด็กชายสุทธิภัทร กองเสลา ม.3/9
11 19411 เด็กชายสุรเดช วิเศษปะคำ ม.3/9
12 20033 เด็กชายกิตตินันท์ โพนทอง ม.2/8
13 20034 เด็กชายกู้เกียรติ สีหา ม.2/8