ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20106 เด็กหญิงพิชญา สุวรรณประเสริฐ ม.2/9