ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19032 เด็กชายกฤตนัย สิทธิสำราญ ม.3/1
2 19043 เด็กชายทัชชานนท์ วัดตะกั่ว ม.3/1
3 19059 เด็กชายภัทรพงษ์ วงษ์ศรี ม.3/1