ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20876 นายคมชาญ ดอนไพร ม.4/7