ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17741 นายปนัตถ์ วัลเปรียงเถาว์ ม.5/8
2 17750 นายภัทรชนน เป็นนวล ม.5/8
3 17874 นายประกฤษ จูประโคน ม.5/8
4 17903 นายพงศ์สุภา แก้วกำกง ม.5/8
5 17907 นายพีรวิชญ์ บุตรสืบสาย ม.5/8
6 17910 นายภูผาเงิน วรรณจันทร์ ม.5/8
7 18039 นายพีรพงษ์ โพธิ์คะนะ ม.5/8
8 20273 นายภูชิต โพนทอง ม.5/8