ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17753 นายวงศธร ปาสาตัง ม.5/9
2 17756 นายสิทธิพงษ์ วงษ์ศรี ม.5/9
3 17918 นายรัตตพล บุญทีย์ ม.5/9
4 17959 นายศุภโชค จันทร์อาหาร ม.5/9
5 18037 นายปณวัฒน์ ยกดี ม.5/10
6 18394 นายปิยพงษ์ โกยชัย ม.4/2
7 18489 นายนิพพิชฌน์ อาจิณกิจ ม.4/10
8 19134 เด็กชายณัฐวุฒิ ขันแก้ว ม.3/3
9 19636 นายศราวุธ ทองเปี่ยม ม.6/10
10 19676 นายอดิศักดิ์ ตันตะวาโย ม.5/9
11 20037 เด็กชายณภัทร จันทร์นาค ม.2/8
12 20039 เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวละออง ม.2/8
13 20040 เด็กชายธนกฤต คำประสาร ม.2/8
14 20042 เด็กชายธีระพัฒน์ นวลอนันต์ ม.2/8
15 20043 เด็กชายนันทิศ สุริทะรา ม.2/8
16 20044 เด็กชายนันทิพัฒน์ สุริทะรา ม.2/8
17 20050 เด็กชายศักดิ์รินทร์ สุภผล ม.2/8
18 20051 เด็กชายสหรัฐ บุตรดีขันธ์ ม.2/8
19 20052 เด็กชายอดิศร วุธวงศ์ ม.2/8
20 20270 นายพงศกร ต่อชีพ ม.5/8
21 20272 นายภัทรกร สุนทรรักษ์ ม.5/8
22 20286 นายยุทธนา จะโรจน์รัมย์ ม.5/9
23 20856 นายกฤติพงษ์ ถะเกิงสุข ม.4/2
24 20923 นายพีรพัฒน์ เตื่อยตุ่น ม.4/10
25 20926 นางสาวเกณชนะ ยุบไธสง ม.4/10
26 20929 นางสาวสวิตตา ประนางรอง ม.4/10