ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17339 นางสาวขวัญธิชา เพียงรัมย์ ม.6/7
2 18420 นางสาววิภาดา ลุนลาด ม.4/4
3 18493 นางสาวจุฑารัตน์ รุ่นประโคน ม.4/7
4 18498 นางสาวชนัดดา เจริญผล ม.4/7
5 18647 นางสาวศุภัทรษร บุญมี ม.4/4
6 18657 นางสาวสุชาวดี มีสมานพงษ์ ม.4/4
7 19595 นายประชา มะณู ม.6/7
8 19607 นางสาวนาฎลดา ประสิทธิกูล ม.6/7
9 19716 นางสาวจิราภา ไชยหงษา ม.6/7
10 20054 เด็กหญิงกัลยกร เหลาคม ม.2/8
11 20062 เด็กหญิงปวารณา เมฆมนต์ ม.2/8
12 20067 เด็กหญิงพิมพร ศิริสวัสดิ์ ม.2/8
13 20073 เด็กหญิงอภิญญา ศิริชัย ม.2/8
14 20075 เด็กหญิงอาภัสรา บาลอ่อน ม.2/8
15 20078 เด็กชายพุทธปกรณ์ พันธ์ศรีวนิช ม.2/9
16 20084 เด็กชายณัฐภัทร ศรีสุข ม.2/9
17 20085 เด็กชายปรีชา สมเที่ยง ม.2/9
18 20111 เด็กหญิงวรรณษา วินะกะ ม.2/9
19 20870 นางสาวนรมน จำนงค์สุข ม.4/4