ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17446 นายธนกร สมการ ม.6/1
2 17475 นางสาวปาลิตา พินิจนาม ม.6/5
3 17542 นางสาวจิดาภา เตื่อยตุ่น ม.6/5
4 17548 นางสาวนิตยา สุวันทา ม.6/5
5 17556 นางสาวรินรดา เป็ดสกุล ม.6/5
6 17945 นายวัชระ คงคำวร ม.5/10
7 17967 นางสาววัชราพร แสงนาค ม.5/10
8 17973 นางสาวสไบทิพย์ ศรีหอม ม.5/5
9 18117 นายวริษฐ์ มุสินันทวัฒน์ ม.5/5
10 18125 นางสาวยุพาวรรณ เป็ดสกุล ม.5/10
11 18134 นางสาววันวิสาข์ ชูค้ำ ม.5/5
12 18154 นางสาวโสภิตา ชินรัมย์ ม.5/1
13 18156 นางสาวอาคิรา ป่าเจือ ม.5/5
14 20036 เด็กชายชวกร จันทร์ประโคน ม.2/8
15 20046 เด็กชายเพชรรัตน์ คีรีกุลวงศ์ ม.2/8
16 20053 เด็กหญิงกฤษกร โม้ทองศรี ม.2/8
17 20060 เด็กหญิงนิรัญญา จงมุม ม.2/8
18 20066 เด็กหญิงพิชญดา เสกขา ม.2/8
19 20071 เด็กหญิงสุฐิตา ศรีสง่า ม.2/8
20 20074 เด็กหญิงอภิศรา บุตรเอก ม.2/8
21 20167 เด็กชายธนวัฒน์ คงสุขมาก ม.2/11
22 20186 เด็กหญิงณัฐวิภา วะดี ม.2/11
23 20198 เด็กหญิงปารวีย์ เตื่อยตุ่น ม.2/11
24 20201 เด็กหญิงพิรดา จินดาขันธ์ ม.2/11
25 20205 เด็กหญิงสุพิชฌา ชูค้ำ ม.2/11
26 20231 นางสาวอารีรัตน์ ราดกระโทก ม.5/3
27 20296 นายธนาวุธ ทรงประโคน ม.5/10
28 20300 นายรัฐภูมิ ชายสำราญ ม.5/10
29 20342 เด็กหญิงศิริภัสสร ราศา ม.2/8