ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18073 นางสาวทิพย์สุดา เดชทวี ม.5/3
2 18083 นางสาวเบญจมาศ จากกระโทก ม.5/3
3 18113 นางสาวอารียา คำสิม ม.5/3
4 18198 นางสาวภัทราวดี แสงภักดี ม.5/5
5 19447 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุทัยนนท์ศิริศรี ม.3/10
6 19451 เด็กหญิงกัญญาพัชร สุขงาม ม.3/10
7 19467 เด็กหญิงเบญญาภา คุณล้าน ม.3/10
8 19469 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ปัดชา ม.3/10
9 19475 เด็กหญิงมิลลี่ รีสลีย์ ม.3/10
10 19477 เด็กหญิงสารินี รองพล ม.3/10
11 19478 เด็กหญิงอนัณปภา จบนุช ม.3/10
12 19481 เด็กหญิงอาทิตยา ผิวพันธุ์ ม.3/10
13 20088 เด็กหญิงกมลรัตน์ ปลื้มกมล ม.2/9
14 20089 เด็กหญิงกัญจน์จิรา ป้องแดง ม.2/9
15 20090 เด็กหญิงขนิษฐา ชมภูเพชร์ ม.2/9
16 20091 เด็กหญิงขวัญเนตร กองรัมย์ ม.2/9
17 20094 เด็กหญิงชวัลลักณ์ เจริญยิ่ง ม.2/9
18 20096 เด็กหญิงฐิตารีย์ เขมะโร ม.2/9
19 20100 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสนบุญ ม.2/9
20 20107 เด็กหญิงพิชญาพร สิมมาเศียร ม.2/9
21 20108 เด็กหญิงพิชญาภา นิสัยกล้า ม.2/9
22 20110 เด็กหญิงรวินท์นิภา เบ็ญจศาสตร์ ม.2/9
23 20113 เด็กหญิงศิรินภา ศรีกิมแก้ว ม.2/9
24 20117 เด็กหญิงอภิญญา กลมเกลียว ม.2/9
25 20118 เด็กหญิงอภิญญา มาลัยไธสง ม.2/9
26 20147 เด็กหญิงธนัชชา สวายพล ม.2/10
27 20174 เด็กชายพีรณัฐ แดงชาติ ม.2/11
28 20178 เด็กชายสราวุธ แก่นพา ม.2/11
29 20988 ด.ญ.สุมาลี พิมโพนทอง ม.2/9