ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17295 นางสาวปิยวรรณ สีลาวัน ม.6/5
2 17470 นางสาวนันท์วรี ค่อยชัยภูมิ ม.6/5
3 17765 นางสาวอุมาพร มีพวงผล ม.5/10
4 17914 นายรพีภัทร ยาท้วม ม.5/10
5 17940 นางสาวรินรดา สอาด ม.5/10
6 18003 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ปักเคทัง ม.5/10
7 18009 นางสาวสุทธิดา แสงสี ม.5/10
8 18013 นางสาวอนัญญา ยามดี ม.5/10
9 18022 นางสาวอารยา มูระคา ม.5/10
10 18163 นายธนัท หงษ์วิเศษ ม.5/1
11 18169 นางสาวกุลจิรา เดชวงษา ม.5/10
12 18183 นางสาวนลินนิภา ชำนาญกอง ม.5/10
13 18293 นางสาวพรรณิภา นาหว้า ม.5/10
14 18422 นางสาวสุนิษา เสยกระโทก ม.4/10
15 18454 นางสาวกานต์มณี ศิริรึก ม.4/10
16 18513 นางสาวณิชาภัทร ครุธตำคำ ม.4/10
17 18568 นายพีรพัฒน์ บัวแก้ว ม.4/10
18 18652 นางสาวสาธิณี เจริญรัมย์ ม.4/10
19 18763 นายเจริญชัย กันฑะตา ม.4/10
20 18973 นางสาวพิมลวรรณ คำมุงคุณ ม.5/10
21 18974 นางสาวนัทชาพร สาระพิศ ม.5/1
22 19449 เด็กหญิงกรวรรณ ศรีณรงค์ ม.3/10
23 19459 เด็กหญิงชุติมน บุญศรี ม.3/10
24 19569 นางสาวสุภัสสร ส้มสาย ม.6/5
25 20304 นางสาวภัทรธิดา ทุยไธสงค์ ม.5/10
26 20314 นางสาวนวพัฒน์ พระโจงรัมย์ ม.5/10
27 20316 นางสาวมนัสนันท์ ปราบภัย ม.5/10
28 20930 นางสาวสุชาดา เสียงเพราะ ม.4/10
29 20985 เด็กหญิงวนัธชยา วิหาจันโท ม.3/1