ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20045 เด็กชายพงษ์สิทธิ์ วิกาสอน ม.2/8
2 20057 เด็กหญิงจิราภัค ปุละโก ม.2/8
3 20068 เด็กหญิงลิลลี่ เบี๊ยดสเวอร์ท ม.2/8