ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20121 เด็กชายกันตินันท์ สุดาปั่น ม.2/10
2 20123 เด็กชายเจษฏา ดวงฤทธิ์ ม.2/10
3 20124 เด็กชายณรรญธนพลพงษ์ รัชนะปกิจ ม.2/10
4 20125 เด็กชายธนพัฒน์ ถึงเสียบยวน ม.2/10
5 20126 เด็กชายนพพิพัฒน์ นิตย์ใหม่ ม.2/10
6 20127 เด็กชายนัฌวุฒิ ลีแสน ม.2/10
7 20128 เด็กชายปิยราช ดงจันทร์ ม.2/10
8 20129 เด็กชายพีรพัฒน์ คำสอน ม.2/10
9 20130 เด็กชายรัชตะ สุภาพ ม.2/10
10 20132 เด็กชายศักดิภัทร คำโนนม่วง ม.2/10
11 20134 เด็กชายศิรสิทธิ์ เชื้อถาวร ม.2/10
12 20135 เด็กชายสมนึก สดรุกขา ม.2/10
13 20137 เด็กชายเอกรัตน์ นาราช ม.2/10
14 20138 เด็กชายเอกรินทร์ ราชประโคน ม.2/10
15 20139 เด็กหญิงกัญญาภัทร สุภาพ ม.2/10
16 20140 เด็กหญิงชนัญชิดา นิยม ม.2/10
17 20141 เด็กหญิงชลชินีรักษ์ อินทร์ขาว ม.2/10
18 20149 เด็กหญิงนภาพร จันดาสอน ม.2/10
19 20150 เด็กหญิงนันท์นภัส ประสานรัมย์ ม.2/10
20 20152 เด็กหญิงเนตรขวัญ ดีราชรัมย์ ม.2/10
21 20158 เด็กหญิงมีนา สำราญสุข ม.2/10
22 20163 เด็กหญิงอรพิน ชินวงค์ ม.2/10