ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18788 นางสาวนภัสวรรณ เมืองทอง ม.4/2
2 20165 เด็กชายทีระพร กลิ่นบุหงา ม.2/11
3 20171 เด็กชายธีระยุทธ บุญเยี่ยม ม.2/11
4 20175 เด็กชายภาคิน โมรานอก ม.2/11
5 20176 เด็กชายริวยะ ซูงิ ม.2/11
6 20179 เด็กชายอภินันท์ อิงแอบ ม.2/11
7 20185 เด็กหญิงณฐมน พูลสวัสดิ์ ม.2/11
8 20207 เด็กหญิงอรปรียา สุขงาม ม.2/11